A còng, A móc, những thành viên ưu tú và tính ì của cả một thế hệ
những câu nói hay về cuộc sống